• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

  نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

 • 02141684000

  info@daybroker.ir 
image

نحوه انجام معاملات، تسویه و تحویل کالا

ساویس

معاملات بورس همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روش‌های حراج انجام می شود. اجرای سفارش‌ها براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملات خواهد بود. معاملات کالاهای فیزیکی در بورس انرژی بدین صورت می باشد که خریداران نیم ساعت قبل از شروع زمان معاملات 10 درصد ارزش قرارداد را به حساب سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و با کد شناسه خریدار واریز کرده وبعد از اتمام معاملات و در طی زمان مقرر به تسویه مابقی ارزش قرارداد خواهند پرداخت.

کالای برق در بورس انرژی بر اساس قرارداد سلف موازی انجام می شود و قراردادی است که در بازار مشتقه معامله شده و براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه قرارداد مذکور باید در هنگام معامله و طبق زمانبندی تعیین شده در مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود. انواع سفارش ها به لحاظ شرايط قيمتي شامل دو نوع سفارش محدود و سفارش با قیمت باز و از نظر اعتبار زماني سفارش نيز به سفارش روز، سفارش جلسه و سفارش مدت دار به شرط انقضاء در پايان هفته تقسیم می شود.

ساعات شروع و پایان جلسه معاملاتی از9:30 تا 12 روز های کاری می باشد که از ساعت 9:30 تا 10 مرحله پیش گشایش، ساعت 10مرحله گشایش و از ساعت 10 تا 12 معاملات به صورت حراج پیوسته انجام خواهد شد.حداقل حجم بسته قابل معامله در يك ساعت، يك مگاوات ساعت و حداقل تغيير سفارش قيمت، 10 ريال است و میزان پیش پرداخت قرارداد سلف موازی نیز به میزان 100% ثمن معامله می باشد که نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی سپرده می شود.

توجه : کد شناسه 10% برای هر مشتری متفاوت می باشد.
نام حساب شماره حساب مشخصات حساب کد شناسه
حساب پیش پرداخت(10%) 4646111135 بانک ملت شعبه بورس کالا بنام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کد شناسه واریز هر مشتری اختصاصی می باشد.
حساب تسویه(90%) 4646222255 بانک ملت شعبه بورس کالا بنام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطابق با کد شناسه اعلامی از طرف شرکت سپرده گذاری
حساب جریمه 1780086923 بانک ملت شعبه بورس کالا بنام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطابق با کد شناسه اعلامی از طرف شرکت سپرده گذاری
 
 
نحوه تسویه و پایاپای معاملات انرژی

اتاق پایاپای در پایان هر روز معاملاتی براساس معاملات کارگزاران، گزارش تسویه معاملات را به عضو مربوطه ارائه می‌دهد. اعضای اتاق پایاپای مکلفند براساس اطلاعیه تسویه نسبت به تسویه وجوه معاملات طی مهلت تسویه اقدام نمایند.در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیه تسویه وجوه آن معامله می‌نماید.

انواع روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:
1. تسویه نقد: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب تسویه واریز می‌گردد.
2 . تسویه خارج از پایاپای: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه خارج از پایاپای طبق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تائید فروشنده وکارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می‌شود.
3. تسویه با تضمین: تسویه‌ای که با ضمانت‌نامة بانکی یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام می‌شود و صرفاً در خصوص معاملات نسیه است.

روش تسوی معامله باید در اطلاعیه عرضه قید گردد. پس از انتشاراطلاعیه عرضه فقط تغییر روش‌ تسویه خارج از پایاپای به روش تسویه ی نقد یا تغییر روش تسویه با تضمین به روش تسویه نقد با درخواست خریدار و موافقت اتاق پایاپایامکان‌پذیر است.

انجام امور تسویه معاملات به شرح زیرمی‌باشد:
 1. معاملاتی که به روش نقد تسویه می‌شوند: واریزوجه قرارداد، کارمزدها و کسورات و حسب مورد ثبت تسویه توسط کارگزار
 2. معاملاتی که به روش خارج از پایاپای تسویه می‌شوند:ارایه سند تسویه خارج از پایاپای مطابق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مستندات ضمیمه آن و واریز کارمزدها، کسورات و پیش‌پرداخت معامله در صورت وجود
 3. معاملاتی که به روش تسویه با تضمین تسویه می‌شوند:ارایه ضمانت‌نامه، سند اعتبار اسنادی و سایر مستندات مطابق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به همراه واریز کارمزدها و کسورات.

مهلت تسویه معاملات قراردادها در رینگ داخلی سه روز کاری و در رینگ بین‌المللی پنج روز کاری بعد از روز معامله است. تسویه وجوه معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد طی مهلت تسویه نیز به روش نقد انجام می‌شود.

تحویل کالا

تحویل کالای موضوع قراردادهای نقد،نسیه و سلف طبق زمان تحویل اعلام شده در اطلاعیه عرضه توسط کارگزار فروشنده انجام می‌گیرد. حداکثر زمان تحویل به شرح ذیل می‌باشد:

 1. در قراردادهای نقدی و نسیه، حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه،در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر صورت پذیرد، به میزان روزهای تأخیر به این مهلت اضافه می‌شود.
 2. در قراردادهای سلف با سررسید کمتر از 30 روز، حداکثر تا 5 روز پس ازسررسید تحویل
 3. در قراردادهای سلف با سررسید 30 روز و بیشتر، حداکثر تا 15 روز پس ازسررسید تحویل

در قراردادهای نقد، نسیه و سلف در صورت عدم صدور حواله خرید کالا طی مهلت مقرر، قرارداد منفسخ می‌گردد و اصل وجه و خسارت‌هاو کارمزدها به شرح زیر پرداخت می‌شود:

در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدورحواله خرید کالا خودداری نماید، وی مکلف است 5 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه کلیه هزینه‌های مصوب اعم از دو سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزارخریدار و فروشنده، دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید.خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاری پس از اعلام اتاق پایاپای و به صورت یکجا به نفع خریدار و به حساب بستانکاران موقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شود.


 
 

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.