• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir

 
   
سهام عدالت چیست

در سال ۱۳۸۵ با یک برداشت و تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، روند اعطای سهام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفت و نام سهام عدالت در مباحث اقتصادی پررنگ‌تر شد. در راستای این طرح جدید، ۸۰ درصد سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
سبد سهام عدالت، شامل سهم‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروسازی‌، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز می‌شد.
در حال حاضر ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻫﺎی ۴۹ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ۳۶ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ۱۳ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮصیﺳﺎﺯی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮیﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ شرکت های ﻏﻴﺮﺑﻮﺭسی ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ میﺩﻫﺪ. ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺱ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺮخی ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
قبل از تخصیص سهم‌ها، اقشار کم‌درآمد دهک‌بندی شدند. به این ترتیب که ۴۲ میلیون نفر در قالب شش دهک از پایین‌ترین درآمدها تا سطوح بالاتر دسته‌بندی شدند و به هر دهک، میزان خاصی سهم اختصاص داده شد.
پس از مرحله دهک‌بندی و مشخص شدن مشمولان، لازم بود در زمینه مدیریت سهم‌ها تصمیم‌گیری شود. به این منظور، یک شرکت دولتی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان زیرمجموعه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد. همچنین تعداد ۳۳۷ شرکت سرمایه‌گذاری و تعاونی عدالت در سطح کشور و همه استان‌ها تاسیس شد و برگه‌های سهام در اختیار مردم قرار گرفت.
 
ارزش ریالی سهام عدالت در زمان واگذاری
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ۵ ﻧﻔﺮﻩ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻭﻟﺖ، طی 1۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺩ ﻋﺎﻳﺪی ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ پاسخگوی ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺪهی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧتی ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺭﺯشی ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵،۳۲۰،۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗأﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ خمینی (ﺭﻩ) ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴتی ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﺑﻬﺎی ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ 10،000،000 ریال ﺍﺳﺖ. ملاک تعلق تخفیف 50 درصدی تحت پوشش بودن مشمولان در نهادهای حمایتی در زمان تهیه صورتحساب نهایی (دی ماه 1395) بوده که مطابق آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در صورتحساب مشمولان اعمال شده است و در حال حاضر ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ندارد.
مشمولین سهام عدالت
ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺑﺮخی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮصی‌ساﺯی ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. این افراد ثبتنام نهایی نشدهاند و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻼﻙ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی http://www.samanese.ir است.
با ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ شماره ملی میﺗﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻓﺮﺩی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ: "ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ملی ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ".
تخصیص سهام عدالت بر مبنای بعد خانوار در زمان ثبت نام صورت گرفته است ملاک سهامداری افراد و خانوارها قطعی شدن ثبت نام آنها در طرح سهام عدالت است و تغییر وضعیت افراد و خانوارها تاثیری در سهامداری مشمولین ندارد. همچنین متولدین بعد از تاریخ ثبت نام خانوارها نیز مشمول سهام عدالت نمی باشند.
خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ثبت نام نموده اند ولی اکنون جزو آن اقشار نیستند (مثلاً دیگر در روستا زندگی نمیکنند یا مدد جوی کمیته امداد نیستند)، کماکان سهامدار هستند.
 
روش‌های آزادسازی
لازمه فروش سهام عدالت داشتن مجوز مدیریت مستقیم آن توسط دارنده این سهام می‌باشد. در واقع با اعلام دولت تمامی دارندگان سهام عدالت مجاز به انتخاب دو روش برای نحوه مدیریت سهام خود را داشتند: غیرمستقیم و مستقیم
نکته: پس از انتخاب روش به ‌هیچ ‌عنوان تغییر روش امکان‌پذیر نمی‌باشد. (ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺎ تاریخ 29/۰۳/1399 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.)

 

روش غیر مستقیم
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯی ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻓﺮﺩ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮکتهای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺩی ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ، نمیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩی ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

روش مستقیم
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯی ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺩی ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ میﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮکتهای ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻘﻄﻊ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی، ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ۳۶ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺭسیﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺏ) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ مسئوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ (ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎی ﺯﻣﺎنی ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎلی ﺑﻮﺭﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭖ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺯیعی ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند 2 ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی http://www.sejam.ir از تعداد سهام تخصیص ‌یافته نزد شرکت‌های سرمایهپذیر سهام عدالت مطلع شوند.
شایان ‌ذکر است بهره‌مندی از خدمات قابل‌ ارائه از جمله ایجاد امکان معاملهپذیری سهام تخصیص ‌یافته در آینده، منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت‌نام و احراز هویت در مراکز تعیین‌شده می‌باشد.
نکته: ﺑﺮﺍی ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ میﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺪﺭﻫﮕﻴﺮی ﺍﺭﺳﺎﻝ میﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻛﺪﺭﻫﮕﻴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯی ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮصیﺳﺎﺯی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 021۸۳۳۳۷ ﺍﻳﻦ ﻛﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

 

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﻭ ﺍﺷﺨﺎصی ﻛﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺴﺘگی ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ میﺷﻮﺩ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎفی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳﺖ.
 
نحوه اطلاع از جزئیات سهام
دارندگان سهام عدالت که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، می‌توانند با مراجعه به درگاه sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی مطلع شوند.
 
کارگزار ناظر سهام عدالت
با ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۵۶۹ ﺩﺍﺧلی ۱ می‌توان ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ مطلع شد. در حال حاضر امکان تغییر کارگزار ناظر وجود ندارد و ﺑﻪ ﺯﻭﺩی این ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
نکته: برای فروش سهام عدالت، صرفاً باید از طریق کارگزار ناظر آن اقدام کرد.
 
فروش سهام عدالت
همزمان با آزادسازی سهام عدالت در خرداد 1399، امکان فروش 30 درصد از سهام فراهم گردید و در تیر 1399، 30 درصد دیگر از سهام آزادسازی شد و قرار بود 40 درصد مابقی نیز در دهه فجر بهمن 1399 آزاد شود. اما به دلیل نامتعادل بودن شرایط بورس این وعده اجرا نشد و 40% باقیمانده آزادسازی نگردید.
با این وجود شما حداکثر به 60 درصد دارایی یا سهام خود دسترسی دارید و هنوز به 40 درصد مابقی هیچ گونه دسترسی ندارید. به عنوان مثال اگر ارزش سهام شما 15 میلیون تومان باشد، شما حداکثر می توانید تا 9 میلیون تومان را بفروشید و 6 میلیون تومان باقیمانده فعلا قابل فروش نمی باشد.
 
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند
افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب نمودهاند اگر سجامی نیستند، می بایست در ابتدا با ورود به سامانه http://www.sejam.ir ثبتنام و احراز هویت انجام داده و کد بورسی خود را دریافت نمایند. سپس به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه (سامانه ddn) به نشانی http://www.ddn.csdiran.ir  مراجعه کرده و در قسمت سهام عدالت در این سامانه دارایی سهام عدالت خود را مشاهده نمایند.
ﻛﺴﺎنیﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، تا زمان پذیرش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ و امکان معامله سهام آن شرکت‌ها، امکان فروش نخواهند داشت. (البته ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳکی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ "ﻭﺳﺨﺮﺍﺝ" ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.)
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند
کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند باید پس از ثبتنام در سجام، احراز هویت، اخذ کد بورسی و مشاهده دارایی سهام عدالت در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه (سامانه ddn) به سامانه معاملات کارگزار ناظر سهام عدالت خود مراجعه کرده و در قسمت تغییر کارگزار ناظر، به صورت آنلاین نماد استانی خود را انتخاب و درخواست خود را برای انتقال نماد سهام عدالت خود به پرتفوی کارگزاری ثبت کنند. این نماد حداقل تا 48 ساعت بعد به پرتفوی سرمایه گذار اضافه میگردد. سرانجام فرد میتواند به پنل کارگزار ناظر خود مراجعه نموده و نماد خود را انتخاب کرده و به فروش برساند.
نکته: در حال حاضر فروش سهام عدالت فقط از طریق سامانه آنلاین سهام عدالت در کارگزاری‌های فعال امکان‌پذیر می‌باشد.
نکته: در حال حاضر پس از ثبت سفارش فروش، این سفارش قابل ویرایش یا حذف کردن نیست.
مزیت بزرگی که این روش نسبت به روش قبلی دارد این است که لیست شرکتهای موجود در صندوق سهام عدالت برای سهامدار ارائه شده و حق انتخاب اینکه سهام چه شرکتهایی به فروش برسد به صاحب سهام داده ‌می‌شود.
باید توجه داشت که سهام عدالت مانند سهام عادی معامله نمیشود و سفارشات فروش هر فرد با سفارشات فروش بقیه فروشندگان سهام عدالت باید یکجا جمع شده و به صورت بلوکی معامله گردد. در شرایط فعلی که خریدار زیادی برای این بلوک‌ها وجود ندارد در بسیاری موارد ممکن است روزها صبر کنید و سهام شما فروش نرود.
مشکل بعدی این است که در این شیوه فروش، قیمت فروش نیز نامشخص است و از ابتدا مشخص نیست دقیقا چه مبلغی به حساب شما واریز خواهد شد.
با این حال کسانی که روش مستقیم را برای سهام خود انتخاب کرده بودند کماکان باید از طریق کارگزار ناظر خود و سامانه اعلام شده سفارش فروش خود را تا 60% ارزش پورتفو ثبت نمایند و سپس برای انجام معامله فروش و واریز پول به حسابشان یا لغو سفارش تا مدت نامعلومی صبر نمایند.
در ادامه‌ی فرآیند فروش، هر زمان که یکی از سهام شما توسط کارگزار به فروش برسد، پول حاصل از آن طی فرآیند از پیش تعیین شده و در کمتر از یک هفته کاری به حسابی که برای دریافت سودسهام عدالت معرفی کردهبودید واریز خواهدشد. در نتیجه پول سهام عدالت طی چندین مرحله پرداخت میشود. برای اینکه بدانید کدام یک از سهام شما به فروش رفته، می‌توانید به سامانه فروش سهام عدالت کارگزاری مراجعه کنید.
در این سامانه وضعیت درخواست شما اعلام میشود. با دریافت وجه حاصل از فروش سهام عدالت عملا کار شما با آن سهم تمام میشود اما در نظر داشته باشید که با توجه به شرایط فعلی بازار، معاملات این سهام برای مدتی متوقف شده است و درخواستهای فروش افراد زیادی همچنان انجام نشده باقی مانده‌اند. در نتیجه اگر به پول فوری نیاز دارید، شاید این سهام منبع مناسبی برای شما نباشد.
در ضمن در صورتی که سفارش فروش شما انجام و وضعیت آن در سامانه به "فروختهشده" تبدیل شد، اما همچنان پول آن به حساب شما واریز نشده حتما موضوع را با کارگزاری در میان بگذارید تا دلیل عدم پرداخت مشخص شود. در این فرآیند هر زمان که با مشکلی مواجه شدید می‌توانید طی تماس با پشتیبانی شرکت سپردهگذاری مرکزی (شماره تلفن 1569) و ارائه کد ملی، از راهنماییهای کارشناسان آنها استفاده کنید.
لازم به ذکر است که قبل از اقدام به ثبت درخواست فروش از طریق کارگزاری حتماً باید شماره تلفن ثبت شده در سامانه سجام به نام شخص دارنده سهام باشد. در غیر این صورت چنانچه شماره ثبت شده در مالکیت شخص دیگری باشد لازم است تا با مراجعه به سایت سجام و همچنین سامانه سهام عدالت اقدام به اصلاح و جایگزینی آن با شماره تلفن همراه، که متعلق به خود فرد است شود.
البته آن بخشی از سهام متعلق به این افراد که مربوط به شرکت‌های غیر بورسی است، تا زمان پذیرش آن شرکت‌ها در بورس، قابل فروش نخواهد بود.
 

 
نحوه ثبت سفارش فروش در کارگزاری
در مرحله اول وارد سایت کارگزاری بانک دی به نشانی https://daybroker.ir  شده و به قسمت سهام عدالت آن رفته، پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز گزینه ثبت نام را انتخاب کرده که در همان لحظه پیام تایید ثبت نام را مشاهده خواهید کرد، سپس بر روی گزینه ورود کلیک کرده و وارد بخش مورد نظر خود شده به صورتی که در تصویر زیر مشاهده می نمایید:


پس از ثبت‌نام و ورود، صفحه‌ای مشاهده می‌شود که در قسمت بالایی آن اطلاعات شخصی شما ذکر شده و در قسمت پایینی آن 3 گزینه قرار داده شده است، به صورتی که در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:
 
در صورتی که گزینه گزارش فروش کلی 30 درصد را انتخاب کنید به این معنی است که حق فروش سهام خود را به کارگزاری مربوطه دادهاید و این کارگزاری پس از فروش سهام شما سود حاصل از آن را به شما پرداخت میکند.
لازم به ذکر میباشد که در این حالت حق انتخاب اینکه سهام چه شرکتهایی به فروش برسد از شما سلب و به کارگزاری تعلق میگیرد.
اما اگر گزینه مشاهده دارایی سهام را انتخاب کنید آنگاه صفحهای به شکل زیر مشاهده میکنید که لیست شرکتهایی که در سبد سهام عدالت شما موجود است ارائه شده است:
 
 
با انتخاب هر کدام از این سهام آنها را در لیست سهامهای منتخب خود برای فروش قرار میدهید، در واقع با انتخاب این گزینه حق اینکه سهام چه شرکتی به فروش برسد به شما تعلق میگیرد.
بعد از مشخص کردن شرکتهای مورد نظر با انتخاب گزینه "گزارش درخواستهای فروش" میتوانید لیست شرکتهایی که سهام آنها را برای فروش قرار دادهاید و اینکه سهام کدام یک از آنها به فروش رفته و یا در صف فروش قرار دارد را مشاهده کنید.
 
ﺳﻬﺎﻡ عدالت ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻮفی
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎلی ﺍﺟﺮﺍی ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛلی ﺍﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی، ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻮفی ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺯﻭﺩی ﻭﺭﺍﺙ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭی ﻣﺮﻛﺰی ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ، ﮔﻮﺍهی ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭگذﺍﺭی ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺍﺙ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﺩ.
در خصوص مواردی که یک یا چند تن از وراث فرد متوفی مشمول سهام عدالت فوت کرده و یا حضور نداشته‌باشند، باید عنوان کرد که در حال حاضر فقط پرونده متوفیانی که تمامی وراث آنها در قید حیات و حاضر میباشند، قابل بررسی و اقدام است. درصورت ایجاد امکان بررسی پرونده این دسته از متوفیان مراتب به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

 

پرداخت سود سهام عدالت
سازمان خصوصی‌ سازی پس از وصول سود مصوب شرکتهای سرمایهپذیر و محاسبه مبلغ سود هر مشمول، نسبت به واریز آن به شماره شبای تایید شده در سامانه سهام عدالت اقدام مینماید.
بدیهی است مبلغ سود مشمولانی که شماره شبای تایید شده در سامانه سهام عدالت ندارند به حساب بستانکاری ایشان منظور شده است. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی http://www.samanese.ir ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎی ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎلی ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎﺷﺪ. در صورتی که در سامانه مبلغی به عنوان واریز سود درج شده است، بایستی ضمن مراجعه به شعب بانک مربوطه پرینت حساب از تاریخ قید شده به عنوان «ارسال به بانک» تا حداقل ۳ ماه بعد را دریافت و کنترل کرد. در صورت اطمینان از عدم واریز وجه تخصیصی، پرینت حساب جهت بررسی و کنترل بیشتر به شماره 02188085667 فکس گردد.
ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺳﻮﺩ ﻋﺎﻳﺪی ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ۳۶ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺭسی ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎﺑﺖ ۱۳ ﺷﺮﻛﺖ ﻏﻴﺮﺑﻮﺭسی ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
نکته: ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎطی ﺑﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻴﺸتی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮﺩ.
نکته: ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻛﺴﺮ میﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﻣﺒلغی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ میﺷﻮﺩ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪی ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 
دریافت کارت اعتباری
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺍﻡ ﻣﺰﺑﻮﺭ طی ۳۰ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺳﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻭﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠتی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻜﻨﺪ (ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎقی ﺑﻤﺎﻧﺪ) ﺳﻮﺩی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧمیﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧمیﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﮕﺮی ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ میﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎی ﺷﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ (ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎیی ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺯ ﺑﺎﻧکی ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩﻫﺎی ﺍﻳﻨﺘﺮﻧتی (ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧتی) ﺍﻗﺪﺍﻡ به خرید ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣلی ایران ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎی ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. لازم به ذکر است که ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
 
تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مکلف‌اند در مهلت مقرر صندوق‌های سرمایه گذاری را تأسیس نمایند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجاز هستند پس از شناسایی پروژه‌های سودآور اقدام به تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه کرده و به‌ منظور تأمین مالی پروژه، می‌توانند اقدام به فروش سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری استانی نمایند. پروژه‌های استانی در هر استان و توسط شرکت سرمایه‌گذاری همان استان اجرا می‌شود.
معامله سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صرفاً از طریق بورس و مطابق ساز و کار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

 

 

سوالات متداول
 
آیا فروش سهام عدالت به صورت وکالتی امکان‌پذیر است؟
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﻣﻜﺮﺭ، ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛلی ﺣتی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟتی ﻧﺰﺩ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳمی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنی ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳمیﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺻﺮﻓاً ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼتی ﺑﻮﺭﺱ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ.
 
ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍنی ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍییﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟
ﺑﻠﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍنی ﻧﻤﺎﺩ ﺷﺮکتهای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺘﺎنی ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺞ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ (ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ) ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
 
ﭼﺮﺍ ﺑﺮخیﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻنی ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻮلی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب شاﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۶۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮی ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺷﺒﺎ ﺍﺳﺖ. ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎشماره  ۱۵۶۹ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺪ ۱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ، ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﺸﺪﻥ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍی ﻭﺟﻮﻩ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳلی ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻓﺮﻭﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣاً ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍیی ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵﻫﺎی ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ میﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥﺑﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎی ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺮﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ، قیم ﻗﺎﻧﻮنی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺒﺎی ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. امکان جایگزینی و ثبت شماره شبا بانکی جدید، برای آن دسته از سهامداران سهام عدالت فراهم ‌شده که شماره شبا بانکی آن‌ها در این سامانه تأیید شده اما در حال حاضر بنا به هر دلیل مایل به جایگزین کردن شماره شبا بانکی جدید هستند.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎی ﺁن ها ﺑﻪ ﺩﻻﻳلی ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻃﻮﻻنی ﻣﺪﺕ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی ﺍﻳﻨﺘﺮﻧتی http://www.sahamedalat.ir ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ و سپس منتظر تاییدیه ازسوی بانک مرکزی باشند.
 
 ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺑﻮﺭسی ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ میﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺑﻮﺭﺱ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺮﺩ؟
کد معاملاتی بورس برای تمامی سهامداران سهام عدالت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صادر شده‌است، اما بجز فروش سهام عدالت، برای سایر امور بورسی غیرفعال است.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻓﻌﺎﻝﺳﺎﺯی ﻛﺪ ﺑﻮﺭسیﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی http://www.sejam.ir ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ کنند.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، میﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺰﻳﻨﻪ "ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴکی" ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳکی، مراحل احراز هویت و دریافت کد بورسی فعال ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی میﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻓﻌﺎﻝﺳﺎﺯی ﻛﺪﺑﻮﺭسی، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ سرمایه‌گذاران ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ‌باﺷﻨﺪ.
 
ﺑﺮخی ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧمیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍنی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻧمیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ فیلترشکن ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
 
چنانچه اطلاعات هویتی (شناسنامه‌ای) مشمولین سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تا کنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید انجام شود؟
آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه ای تا دی ماه ۱۳۹۵ از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصیسازی اعمال شده است. این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولین است. در صورت تغییر اطلاعات هویتی افراد پس از تاریخ فوق، لازم است جهت اعمال تغییرات و اصلاح بانک اطلاعاتی با تلفن شماره 02183338 دفتر امور سهام عدالت تماس حاصل فرمایند.
 
وب‌سایت‌ها و شماره تماس‌های کاربردی
 

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.