• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir

 
آموزش ثبت‌نام سجام و احراز هویت
 
فرآیند ثبت‌نام سجام در یک نگاه
تصویر اینفوگراف زیر، مراحل ثبت‌نام سجام را نمایش می‌دهد. در صفحات بعد، مراحل گام‌به‌گام بیان می‌گردد.


فرآیند ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﺠﺎﻡ
 
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.sejam.ir  ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺨﺶ "ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ در سجام" ﺷﻮﻳﺪ.
در هنگام استفاده از سامانه سجام به هیچ عنوان از نرم افزارهای فیلترشکن استفاده نکنید.

 
دریافت کد تأیید از طریق تلفن همراه
ﺩﺭ اولین گام، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ و ﻛﺪ ﺍﻣﻨﻴﺘـی را ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ گزینه "ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ" را انتخاب نموده، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎمک ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.
مهم: ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎﻡ، ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠـی ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ. (ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧـی ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـی ﺷﻤﺎ ﻣـی ﺑﺎﺷﻨﺪ)
 
سپس ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﻧﻮﻉ ﻣﺸﺘﺮی، ﺷﻨﺎﺳﻪ ملی ﻭ ﻛﺪ ﺍمنیتی ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ نمایید. ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩﺍﻳﺪ، میﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ گزینه ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺪ تأﻳﻴﺪ، ﻣﺠﺪﺩﺍً کد تأﻳﻴﺪ را ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ میﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ یکی ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩﻫﺎی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ تعیین‌شده، میﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایید. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ میﺭﻭﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺮ ﻳﻚ میﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
 
 ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﻮیتی
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻋﻼمی ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻛﺎﺭﺕ ملی ﺍﻟﺰﺍمی ﺍﺳﺖ. ﻧﻜﺎتی ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣـیﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:  
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﻣـیﺗﻮﺍند با عنوان یکی از موارد زیر باشد:
  1. اصیل: اگر اطلاعات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ خود ﺷﺨﺺ باشد و بیش از 18 سال داشته باشد.
  2. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧـی: اگر ﻓﺮﺩی ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ نماید. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧـی ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻜـی ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ذیل ﺑﺎﺷﺪ:
  1. اصیل دارای حکم رشد: ﻓﺮﺩی ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۸ ﺳﺎﻝ که ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ به عنوان "ﺍﺻﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﻜﻢ ﺭﺷﺪ" شناخته شود.
دارنده حکم رشد، باید تصویر مدرک حکم رشد را در محل مشخص شده، آپلود نماید.
 
نکته مهم: ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮنی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
در صورتی‌که به عنوان نماینده قانونی فرد دیگری اقدام به تکمیل فرم می‌نمایید، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧـی، ﻛﺪ ﻣﻠـی خود را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳـی ﻭﺍﺭﺩ نمایید. پس از راستی‌آزمایی نماینده، ﻛﺪ تأﻳﻴﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣـیﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺍﺭﺩ گردد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﺭﻙ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔـی ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭی نمایید. ﺣﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﻳـی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻣـی‌نمایید ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۱۰ ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﻳـی ﺍﺯ ﻧﻮﻉ png ،jpg ، jpegpdf ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ‌گزینه " ﺫﺧﻴﺮﻩ/ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪی " ﺭﺍ انتخاب نمایید. (شکل زیر)
 
 
 
 
 
 
 

 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـی
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻣـی ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﭘﺴﺘـی ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آدرسی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻣـی‌نمایید انجام می‌گردد.
ﺑﺪﻳﻬـی ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧـی ﭘﺴﺘـی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘـی ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠـی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ. در صورت عدم انطباق، می‌بایست با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال، نسبت به اصلاح نشانی و کد پستی خود اقدام نمایید.
تکمیل نام ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺷﻬﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻛﻮﭼﻪ، ﭘﻼﻙ، ﻛﺪﭘﺴﺘـی ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ (همه فیلدهای ستاره‌دار) ﺍﻟﺰﺍﻣـی ﺍﺳﺖ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﻓﺎﺭﺳـی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ‌نمایید.
 
ﻛﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﻣﺖ ﻛﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻓﺮﻣﺖ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣـیﺷﻮﺩ.
ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ: نکته: ﻛﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭی ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗـی ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ، ﻣـیﺗﻮﺍﻧﻴﺪ گزینه "ﺗﺎﻳﻴﺪ/ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪی" ﺭﺍ انتخاب نمایید.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻐﻠـی
تکمیل ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ، ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ، شماره ﺗﻠﻔﻦ، ﻛﺪ ﭘﺴﺘـی ﻭ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـی ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ، شماره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﻛﺖ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ،  ۸ ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮ ﻭ ﻛﺪ ﭘﺴﺘـی ۱۰ ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮ ﻣـیﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﻜﺎﺭ، ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺘـی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣـیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻛﺪ ﭘﺴﺘـی ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ نمایند.

 

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟـی
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳـی ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟـی ﻭ ﺑﻮﺭﺳـی ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣـیﺩﻫﻴﺪ در این بخش مشخص می‌گردد. تکمیل ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣـی ﺍﺳﺖ.
 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜـی
شماره ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜـی ﺍﻋﻼﻣـی، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣـی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ شماره ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻋﻼﻣـی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓـی ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜـی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻧﻜﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:  
ﺑﺮﺭﺳـی ﭘﺎﻳﺎﻧـی
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣـی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣـی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣـیﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ‌نمایید ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 
 ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳـیﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧـی، ﻭﺍﺭﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. تا ﺯﻣﺎﻧـی ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـی ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤـیﺷﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ انتخاب گزینه "ﻣـیﭘﺬﻳﺮﻡ" ﻭ ﺳﭙﺲ "ﺫﺧﻴﺮﻩ"، ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺏﺳﺮﻭﻳﺲﻫﺎی ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﺟﺮﺍ ﻣـیﮔﺮﺩﻧﺪ.
 
 تکمیل اطلاعات و دریافت کد پیگیری
ارسال نتیجه استعلام از طریق پیامک به مشتری؛

 

فیلم‌های آموزشی
فیلم‌های آموزشی نحوه ثبت‌نام افراد حقیقی و حقوقی و نماینده افراد، در بخش فیلم‌های آموزشی سامانه سجام در آدرس https://www.sejam.ir/fa/Home/VideoGallery قابل مشاهده است.

 
سوالات متداول سجام
سوالات متداول و پاسخ‌های آنها، در بخش مربوطه در سامانه سجام به آدرس https://www.sejam.ir/fa/FAQ در دسترس قرار دارد.

 

احراز هویت و دریافت کد بورسی

پس از تکمیل ثبت نام در سجام و دریافت کد پیگیری، احراز هویت به یکی از دو روش حضوری و غیر حضوری (الکترونیکی) قابل انجام است. بعد از دریافت پیامک تأیید احراز هویت، کد بورسی نیز در قالب پیامک ارسال خواهد شد.
 
احراز هویت حضوری
در احراز هویت حضوری، باید به همراه مدارک شناسایی (کارت ملی هوشمند) و در صورتی که نماینده شخصی میباشید، مدارک نمایندگی، به یکی از  11400 مرکز احزار هویت مراجعه نمایید.
این مراکز شامل شعب منتخب کارگزاریها، شعب منتخب بانک‌ها و دفاتر منتخب پیشخوان دولت می‌باشند. لیست این مراکز، آدرس و تلفن آنها با قابلیت جستجو بر اساس استان و شهر و آدرس در بخش احراز هویت حضوری سایت سجام (به آدرس https://profilesejam.csdiran.ir/authenticationOffices ) موجود است.
نکته: احراز هویت در دفاتر پیشخوان مستلزم پرداخت هزینه (کمتر از 15 هزار تومان) و در کارگزاری‌ها رایگان است.
 
احراز هویت غیرحضوری (الکترونیکی)
 فرآیند احراز هویت الکترونیکی با توجه به مجوزهای دریافتی از مراجع ذیصلاح و مطابق تعرفههای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار صورت میگیرد که شامل استعلام تصویر و اطلاعات موجود در پایگاههای مربوطه از قبیل سازمان ثبت احوال کشور و راستی آزمایی آنها میباشد.
 فرآیند بارگذاری ویدیو خویش‌انداز (سلفی) مجهز به الگوریتمهای تشخیص زنده بودن تصویر و تشخیص چهره میباشد و چنانچه فرآیند احراز هویت الکترونیکی به دلیل عدم احراز مطابقت تصویر اخذ شده با تصویر موجود در سازمان ثبت احوال کشور تکمیل نگردد، احراز هویت الکترونیکی امکان پذیر نبوده و جهت احراز هویت باید به یکی از مراکز احراز هویت حضوری مراجعه نمایید.
نکته: احراز هویت الکترونیکی برای هر کد ملی صرفاً یک مرتبه امکانپذیر است.
نکته: احراز هویت الکترونیکی صرفاً برای شخص ایرانی اصیل و بالای 18 سال قابل انجام بوده و برای نماینده (از قبیل ولی، قیم، وکیل و ...) صرفاً احراز هویت حضوری قابل انجام میباشد.
لیست سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی و لینک ورود به هر یک در بخش احراز هویت الکترونیکی سایت سجام به آدرس https://www.sejam.ir/fa/ElectronicAuthentication موجود است.

 

مراحل احراز هویت الکترونیکی از طریق درگاه احراز هویت بانک دی
 
 برای احراز هویت سجام باید از طریق تلفن همراه هوشمند و یا رایانه مجهز به وب‌کم وارد سایت شرکت کارگزاری بانک دی به آدرس https://daybroker.ir شوید و گزینه احراز هویت غیرحضوری را انتخاب نمایید. (https://sejamauth.day24.ir)

 
در این مرحله با انتخاب گزینه "ورود به سامانه تحت وب" وارد صفحه نخست سامانه احراز هویت میشوید.

 
پس از ورود به این صفحه شماره همراه خود را وارد نموده و کد امنیتی را وارد نمایید. کد تایید دریافت شده را وارد نموده و روی گزینه ورود به سایت کلیک نمایید.
 
                    
 
در این مرحله با ثبت کد ملی وارد مرحله شروع احراز هویت میشوید. لازم به ذکر است مالکیت شماره همراه باید به نام شخص باشد و کد رهگیری سجام به این شماره همراه ارسال شده باشد.
 
 

 
با تأیید کد ملی و صحت آن روی گزینه شروع کیلک کنید.
 

 
کد پیگیری ده رقمی سجام را وارد کنید.

 
سپس کد تایید ارسالی به شماره همراه را در کادر زیر ثبت نموده و گزینه تایید را انتخاب نمایید.

 

 
دراین مرحله جهت تایید کارت ملی هوشمند، شماره کارت ملی درج شده در پشت کارت ملی را وارد نمایید.

 
جهت تایید احراز هویت باید از طریق وب‌کم از خودتان عکس و فیلم گرفته و ارسال نماید.

 
برای گرفتن فیلم روی گزینه شروع ضبط کلیک نموده و منتظر بمانید تا ضبط فیلم شروع شود. کلمات اعلام شده را با صدای رسا بخوانید تا ضبط فیلم به پایان رسد.


 
بعد از مرحله عکس و ضبط فیلم، بر روی یک برگ سفید و بدون خط نمونه امضا خود را ثبت‌کرده، عکس گرفته و ارسال نمایید.
 

در مرحله آخر تعهدنامه را با دقت خوانده و با تأیید آن به مرحله پرداخت هزینه احراز هویت وارد شوید.
 
در آخرین مرحله با پرداخت هزینه احراز هویت، حداکثر پس از 48 ساعت پیامک تأیید، برای شما ارسال میشود.

 

 

سوالات متداول ثبت‌نام غیرحضوری (الکترونیکی)
در انتهای صفحه لیست سامانه‌های ثبت‌نام الکترونیکی، به آدرس https://www.sejam.ir/fa/ElectronicAuthentication سوالات متداول احراز هویت غیر حضوری و پاسخ‌های آنها وجود دارد.

 

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.